ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия (ОУ) регламентират отношенията между Нанни и Агенция
Нанни, със седалище и адрес на управление: град София, бул. Патриарх
Евтимий №45, ет.2, представлявано от управителя Мирела Добромирова
Лазарова, наричани по-долу за краткост EMPLOY.BG и потребителите на
предлаганите от EMPLOY.BG Услуги, наричани по-долу за краткост
Потребители.
В случай на сключване на индивидуални договори между EMPLOY.BG и
Потребители, тези ОУ ще са неразделна част от сключените индивидуални
договори и ще уреждат всички неуредени изрично с индивидуалните
договори отношения между страните. Във всички останали случаи на
продажба на Услугите на EMPLOY.BG на Потребител, отношенията между
EMPLOY.BG и съответния Потребител ще се уреждат изцяло от тези ОУ.
Подробно описание на всяка предлагана от EMPLOY.BG Услуга, в това
число ценови условия, се съдържат на официалната интернет страница на
EMPLOY.BG – www.employ.bg. Всяка промяна в параметрите на предлаганите
Услуги, в това число промяна в цените, се публикува своевременно на
посочената интернет страница.
За да ползва Услугите на EMPLOY.BG Потребителят следва запознае с
EMPLOY.BG в интернет страница на EMPLOY.BG – www.employ.bg и да
попълни анкетни карти за своето запитване, като при използването на
страницата същия се съгласява и се задължава да спазва стриктно Общите
условия за ползване на сайта www.еmploy.bg.
Единствено Потребител разбрал, съгласил се с и потвърдил по указания
на официалната интернет страница на EMPLOY.BG – www.employ.bg тези ОУ,
и подписал договор за извършване на Услугата, може да ползва Услугите
на EMPLOY.BG.

Кратко описание на Услугите, предлагани от EMPLOY.BG
EMPLOY.BG поддържа актуална база данни от специалисти в различни сфери.
С потвърждаването на тези Общи условия в електронна или друга писмена
форма и след подписване на договор с EMPLOY.BG, Потребителят влиза в
договорни отношения с EMPLOY.BG по повод купуването на избраната от
него Услуга, уреждани изцяло според клаузите на настоящите Общи условия.

С потвърждаване на тези Общи условия Потребителят възлага, а EMPLOY.BG
се съгласява да продаде някоя от избраните от Потребителя и изброени
по – долу Услуги срещу надлежно извършено от Потребителя плащане по
описаните в тези ОУ правила, когато плащане е изискуемо според
клаузите на тези ОУ и сключен договор за Услугата между EMPLOY.BG и
Потребителя.

1. EMPLOY.BG предлага услугата „Индивидуален подбор“:
1.1. При закупуването на този пакет Потребителят задава параметри за
търсене при подаване на Заявката чрез попълване на анкетни карти на
EMPLOY.BG. След сключване на договор между EMPLOY.BG и Потребителя и
заплащане на капаро от Потребителя за стартиране на поръчката, което е
част от описана в договора комисионна, EMPLOY.BG приема да извърши
услуга по набиране и селекция на кандидати за работен ангажимент,
осигурен от Потребителя.

След това срока изпълнение на заявката се извърша между 7 – 12 работни
дни (възможно е удължаване на срока за подбор според спецификата на
търсената позиция).

След като направим селекция на кандидатите, базирана на предварително
интервю и специализирани за длъжността психологически тестове,  Ви
изпращаме кандидатите и организираме интервюта, на които Вие ще имате
възможност да направите своя избор.

Решението вземате Вие!

След като Потребителят направи своя избор на служител, Потребителят
заплаща остатъка от комисионната към EMPLOY.BG, която е описана в
договора за услугата „Индивидуален подбор“ и EMPLOY.BG разменя
контактна информация между Потребителя и одобрения за започване на
работа кандидат.

След започване на работа Потребителят има двумесечен гратисен период
от датата на започване на работа на първоначално одобрения от
Потребителя служител. В случай на освобождаване на служителя по искане
на Потребителя по основателни причини или освобождаване на позицията
по искане на служителя, EMPLOY.BG продължава търсенето по време на
гратисния период на Потребителя без потребителя да заплаща друга
комисионна по време на този период. След изтичане на цитирания срок,
ще се счита, че EMPLOY.BG е изпълнил изцяло задължението си към
Потребителя. При съществуващи обстоятелства, касаещи работния
ангажимент на търсения служител, включително но не само работно време,
задължения и условия на работа на служителя и др.,  и за които
Потребителят не е уведомил EMPLOY.BG при приемате на поръчката,
EMPLOY.BG има право да прекрати едностранно търсенето, като
направеното плащане до момента от Потребителя остава в полза на
NANNY.BG и не подлежи на връщане.

1.2 Изпълнявайки услугата “Индивидуален подбор”, в EMPLOY.BG се
придържаме към следните критерии за избор на кандидат:

Преглеждаме профила на кандидата в нашата база от данни, съпоставяйки
го със критериите зададени от клиента;
Преглеждаме автобиографията на кандидата, както и всеки допълнителен
документ (диплома за завършено образование, препоръки от предишен
работодател, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство и др.);
Провеждаме предварително интервю с кандидата.
Изискваме от кандидата попълване на специални психологически и
личностни тестове, определящи психологическия му профил спрямо
търсената позиция;
След обработка и анализ на резултатите от подбора, ние Ви представяме
успешно представителите се кандидати.
След като Потребителят избере самостоятелно най-подходящия служител,
EMPLOY.BG изисква от служителя да представи свидетелство за съдимост и
медицинско свидетелство.

1.3 Потребителят доброволно дава информация за свои лични данни и
такива на компанията на EMPLOY.BG с цел EMPLOY.BG да извърши съответна
Услуга. Потребителят носи отговорност за истинността на личните данни,
които е предоставил на EMPLOY.BG и се задължава своевременно да
информира EMPLOY.BG за настъпили промени в тези данни.

2. EMPLOY.BG предлага услугата „Обучения на персонал“:
Обученията на персонала са ключов момент от успеха на всяка компания.
EMPLOY.BG предлага обучения на персонал на различни нива в компанията.
2.1 Обучение “Ефективна комуникация и меки умения”
2.2 Обучение “Изграждане на екипи”
2.3 Обучение “Управление на конфликти”
2.4 Обучение “Ефективно лидерство и мотивация на персонала”
2.5 Други индивидуални обучения по заявка на Потребителя.